ЕЛЕКТРОНЕН МОДЕЛ ЗА СЪПОСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ И СЛОВЕНСКИ ЕЗИК НА ДИАЛЕКТНО РАВНИЩЕ

ДНТС/Словения 01/3, 28 ноември 2011 г.

Главна
Институт за български език, София

Българска академия на науките

Секция за българска диалектология

и лингвистична география

Университет на Любляна

Словения

Философски факултет

Отделение по словенистика